Статии
Автор: Manager

Видове рязане

Добавена на 28/10/2014

Най-простият вид рязане (чрез снемане на стружка) е това по права линия. В този случай резецът се движи праволинейно, напр. при рендосване, при рязане с ръчен трион и др. Особен вид снемане на стружки по права линия е рендосването, т. е. когато движението и направлението на рязане съвпадат, а ъгълът φ = 90°. В този случай ъгълът φ се измерва между направленията на рязането и на напречното подаване. Напречното подаване тук е резултат от движението на подаване, като η = 0°, а φ = 90°. Рязане по дъга има тогава, когато върхът на резеца описва дъга при снемане на стружката, напр. при рязане с фрези, циркулярни триони, верижни машини и др. При въртящи се ин...

Автор: albena

Образуване на стружките

Добавена на 10/02/2005

Основната форма на образуващата се стружка се определя главно от направленията на рязане. При челното рязане А се образуват стружки, които се разпадат на от­делни частици. Тези частици стават все по-малки с намаляване дебелината на стружката h и с увеличаване ъгъла на рязане δ. Тази основна форма съответ­ства на понятието “чуплива стружка”, типична при рязане на крехки ма­териали с малка дебелина на стружката. При надлъжното рязане В се образува непрекъсната стружка, която поради предварителното отцепване* има ясно изразени начупвания на опре­делени интервали. Тези интервали се увеличават с увеличаване дебелината на стружката ...

Автор: albena

Валови шлайфмашини

Добавена на 09/02/2005

Валовите шлайфмашини намират приложение при производството на мебели, строителни елементи; при строежа на кораби, вагони и др.; за на­длъжно шлайфане на нефурнировани, шпервани и облагородени повърхности или за изравняване дебелините на фазерните и фурнированите плочи. Освен това валовите шлайфмашини се използват при производството на фурнир и плочи за набраздяване и шлайфане. Поради непрекъснатото подаване те са особено пригодни за включване в състава на автоматизирани машинни линии.Валовите шлайфмашини се различават по област на приложение конст­руктивно и функционално. Сгъваемият работен инструмент е навит косо или праволинейно вър...

Автор: albena

Широколентови шлайфмашини

Добавена на 10/02/2005

Приложението на широколентовите шлайфмашини е аналогично на това при валовите. В сравнение с тях широколентовите шлайфмашини имат пре­димството, че контактният вал е профилиран по обработваната повърхност и осигурява значително по-висока производителност. Това осигурява по-нататък дълъг живот на лентата, поради което се налагат по-редки смени на ра­ботния орган. Особеното в конструкцията на широколентовите шлайфмашини е нали­чието на широки ленти, които се движат в противоположни посоки. По конструкция те са с различно разположение на лентата (под или над плота) и различен брой последователно работещи звена (за грубо и фино шлайфане). Т...

Автор: albena

Многолистови циркуляри

Добавена на 10/02/2005

Многолистовите циркуляри се използват главно за разкрояване на ма­териалите, предназначени за производство на столарски плочи. Те служат и при разлистването на тънки детайли (на масиви в мебелната промишленост, при производството на дограма и др.). Конструкцията и функцията на многолистовия циркуляр се определят от особеностите на режещия възел. Той е съставен от основен вал, върху който може да се монтират до 20 кръгови триона с разделителни втулки по­между им. Броят на трионите и разстоянията между тях се определят от изискванията на провежданата технологична операция. В някои случаи монта­жът на кръговите триони се извършва върху специа...

Автор: albena

Фрези (фрезери)

Добавена на 21/02/2005

  Отнася се за инструменти на фрезмашините. Фрезоването е процес на снемане на стружки по дъга, при който въртящият се резец на инструмента формира детайла. При периферно фрезоване (цилиндрични фрези) подаването и напречното преместване се извършват радиално, при което ножовете се на­мират по периферията на въртящия се инструмент. Този процес, когато се отнася за ножови валове, се нарича погрешно рендосване. Системата на фрезоване под наклон (косо) е един модерен процес на обработка. При него се избягва повреждането на кантовете на детайлите и се осъществява висока трайност. Две ножови глави със сменяеми (обръщащи се) и незаточваеми резци за ...

Автор: albena

Технологични процеси при производството на дървени фасонирани материали и основи на проектирането им.

Добавена на 24/11/2011

Технологичен проект, е част от проекта  за преработване на трупи (бичене на трупи ), набор от техническа документация –  технология на преработка на трупи за фасониран материал, включва подбор на оборудването, оформление, описание на технологичния  процес. Технологичният проект се изпълнява по техническо задание на клиента. При разработката на  проект участват следните фактори: - Необходима  производителност. - Състав на  суровината (диаметър, дължина, вид, качество). - Необходима е класификация на фасонираните мартериали (сечения, дължина, начин на разкрояване,съставяне на диспозиции). - Размери и конфигурация  на произво...

Автор: albena

Машини за раздробяване на дървесината

Добавена на 10/02/2005

Отнасят се главно до машини, които са предназначени за производство на технологични трески при изработване на плочи от дървесни частици. Тази функция определя машините в конструктивно отношение. Добиваните частици трябва да имат по възможност плоска форма . От зна­чение е също така обстоятелството дали частиците се получават чрез рязане или насичане. Получените чрез рязане частици са предназначени за произ­водството на висококачествени плочи и се предпочитат при оформянето на повърхностните слоеве, тъй като имат подходяща геометрична форма. Части­ците, получени чрез насичане, имат други форма и размери, поради което не са подходящи за о...

Автор: albena

Добив на дървесина в частните гори

Добавена на 21/07/2011

Последните промени в Закона за горите регламентират условията за добив на дървесина от частните собственици на гори. Промяната касае облекчен режим на обслужване и опростени административни процедури, съобщават от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Собствениците желаещи да добиват дървесина ще могат могат да получат разрешително за сеч и от лесовъди, които са регистрирани в публичния регистър на агенцията и свободно упражняват професията. Тези лесовъди маркират насажденията, изготвят документите по издаване на позволителните или разрешителните за превоз на дървесината.   Ако собственик на гора иска да добива дървесина, ще може д...

Автор: albena

Машини за белене на кори

Добавена на 10/02/2005

Операцията по обелването на корите обхваща дейностите по беленето на обли материали или почистване на корите от материали, които са преминали през стадия на първично механично обработване. Наред с обелването на ко­рите често се цели и придаване на цилиндрична форма на облите материали. Понастоящем намират приложение технологиите, при които беленето се извършва чрез рязане или триене. Познати са и химични технологии, но те не намират приложение в дървообработващата промишленост. Беленето чрез рязане може да се осъществи ръчно (сведения за него няма да бъдат приведени) и машинно. И при двата случая кората се отделя от дър­весината с подходящ...