Статии

Машини за раздробяване на дървесината

От: albena


Отнасят се главно до машини, които са предназначени за производство на технологични трески при изработване на плочи от дървесни частици. Тази функция определя машините в конструктивно отношение. Добиваните частици трябва да имат по възможност плоска форма . От зна­чение е също така обстоятелството дали частиците се получават чрез рязане или насичане.

Получените чрез рязане частици са предназначени за произ­водството на висококачествени плочи и се предпочитат при оформянето на повърхностните слоеве, тъй като имат подходяща геометрична форма. Части­ците, получени чрез насичане, имат други форма и размери, поради което не са подходящи за образуване на повърхностните слоеве.

Те биха могли да се използват за тази цел само ако са получени чрез донасичане на частици, добити чрез рязане. Друга разновидност са едрите частици, получавани също чрез насичане (с дебелина до 30 mm), които се дораздробяват в роторни машини. В съответствие с посочените технологични изисквания се различават машини за раздробяване чрез насичане, машини за раздробяване чрез рязане и машини за ударно раздробяване.

Машините за ударно раздробяване (насичащите ротори) се използват за раздробяване на дървесина, която се подлага допълнително на отсичане. От машините, ра­ботещи чрез рязане, намират приложение само такива с ротиращи режещи инструменти (ножови валове, глави, дискове, барабани)., тъй като машините с възвратно-постъпателно движещи се инструменти са загубили промишленото си значение.

Охраната на труда при работа с дробилните машини включва всички нзисквения, които са валидни при съответните режещи инструменти. Особено внимание се обръща на пълното закриване на задвижването и работните органи. Всички дейности, като поправки, смяна на ножовете и др.,се извършват само при спряла машина и блокирана система за включване.

Прочетена: 3087 пъти

Последна редакция 2018-05-27 10:49:09