Статии

Добив на дървесина в частните гори

От: albena


Последните промени в Закона за горите регламентират условията за добив на дървесина от частните собственици на гори.

Промяната касае облекчен режим на обслужване и опростени административни процедури, съобщават от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Собствениците желаещи да добиват дървесина ще могат могат да получат разрешително за сеч и от лесовъди, които са регистрирани в публичния регистър на агенцията и свободно упражняват професията. Тези лесовъди маркират насажденията, изготвят документите по издаване на позволителните или разрешителните за превоз на дървесината.

 

Ако собственик на гора иска да добива дървесина, ще може да се обръща не само към клона на съответното държавно горско стопанство, но и към общината, ако тя разполага с административни отдели за охрана и стопанисване на горите.

Физическите и юридически лица, които притежават гори, могат да добиват дървесината сами или като възлагат това на държавните горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии и след сключен договор с тях.

Извършването в горските територии на дейности, при които се използват механизирани средства,  се извършва само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от компетентен орган.

Контролът по извършването на сечта, както и дейностите по освидетелстване на сечището се осъществяват от лицето, на което е издадено позволителното.

Прочетена: 11013 пъти

Последна редакция 2018-05-27 10:46:02